امور عامه - فریده ۱-۱:‌ مباحث عامه - اصالت وجود - جلسه2

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات شرح خطبه مصنّف (2)