امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه55

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات اتحاد عاقل به معقول (4)