امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه54

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات اشکالات بر اتحاد عاقل به معقول