امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه59

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات نظریۀ مختار در باب وجود ذهنی