امور عامه - فریده ۵: ماهیت ولواحق آن - جلسه120

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات35. غرر في خواص الأجزاء