کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه180

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/08/05

توضیحاتسالک باید از افراط وتفریط در ماکل و مشرب پرهیز کند. تاثیر غفلت در سقوط انسان و...