عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
180

دیدگاه مکتب عرفان نسبت به مساله تغذیه و پرهیز از افراط و تفریط (٢) - عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - ج180 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتسالک باید از افراط وتفریط در ماکل و مشرب پرهیز کند. تاثیر غفلت در سقوط انسان و...