کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه190

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/07/09

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در رابطه با خصوصیات لیلة الرغائب