المقصد 4: فی البداء، و الجبر و الاختیار، و القضاء و القدر - جلسه104

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: مقدمات (2): معنی بداء و حقیقت قضای کلی