اصول

المقصد 4: فی البداء، و الجبر و الاختیار، و القضاء و القدر (تعداد جلسات: 25)

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: مقدمات (1): نسخ در تشریع است و بداء در تکوینیات

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: مقدمات (2): معنی بداء و حقیقت قضای کلی

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: مقدمات (3): رابطه علم ذات حقّ به مخلوقات با قضا و قدر

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: مقدمات (4): محورهای اصلی بحث و کیفیت سیر منطقی آن

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (1): کیفیت ترتب حوادث در عالم تکوین و نحوۀ نزول ارادۀ و مشیت خدا

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (2): کیفیت ارتباط مسائل زائل و متدرّج الحصول با ثابتات

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (3): پرسش و پاسخ از درس‎های قبل (1)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (4): پرسش و پاسخ از درس‎های قبل (2)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (5): کیفیت حضور عینی اشیاء در علم عنائی حق (1)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (6): کیفیت حضور عینی اشیاء در علم عنائی حق (2)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (7): جنبۀ ارتباط فعل انسان با عالم قضا و قدر

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (8): اختیار و مقدمات اختیار

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: بررسی روایاتی که در باب خلقت انسان است (1)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: بررسی روایاتی که در باب خلقت انسان است (2)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: بررسی روایاتی که در باب خلقت انسان است (3)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: بررسی روایاتی که در باب خلقت انسان است (4)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: تبیین عقلی روایات قضا و قدر (1)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: خارج از درس

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: تبیین عقلی روایات قضا و قدر (2)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: تبیین عقلی روایات قضا و قدر (3) و جواب اشکالات (1)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: جواب اشکالات (2)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: جواب اشکالات (3)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: جواب اشکالات (4) و روایاتی دیگر در باب لا جبر و لا تفویض (1)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: روایاتی دیگر در باب لا جبر و لا تفویض (2)

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: روایاتی دیگر در باب لا جبر و لا تفویض (3)