المقصد 4: فی البداء، و الجبر و الاختیار، و القضاء و القدر - جلسه109

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: برهان عقلی (3): پرسش و پاسخ از درس‎های قبل (1)