المقصد 4: فی البداء، و الجبر و الاختیار، و القضاء و القدر - جلسه122

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتالمقصد الرابع: فی البداء و الجبر و الاختیار و القضاء و القدر: تبیین عقلی روایات قضا و قدر (3) و جواب اشکالات (1)