قاعده «لا ضرر و لا ضرار» (بخش اوّل) - جلسه16

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمفاد الفاظ «ضرر» و «ضرار» (1)