قاعده «لا ضرر و لا ضرار» (بخش سوم) - جلسه52

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتحکم تعارض بین دو عرف در مفهوم یا مصداق ضرر (1)