قاعده قرعه - جلسه7

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتموارد اجرای قاعدۀ قرعه در ابواب فقه