قاعده لا تعاد - جلسه7

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبحث از رکوع و سجود