صلاة جمعه و تشکیل حکومت اسلامی - جلسه4

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحکومت و امامت در اسلام (2)