صلاة جمعه و تشکیل حکومت اسلامی - جلسه3

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحکومت و امامت در اسلام (1)