حج - استطاعت در حج - جلسه9

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاستطاعت در حج - حج ماشیا و حج راکبا (1)