واجب مطلق و مشروط - جلسه65

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتواجب مطلق و مشروط - بررسی مثالهای واجب مطلق و تفویت مقدمات عقلیه (3) - 02-05-1430