سال 1418 - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1418/09/16

توضیحاتفقره دعاء. بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لم أدر ما أنت. 1 – وظيفه و تكليف هر فردي به ميزان معرفت او مي‌باشد. 2 – توضيحي در ارتباط با قاعدۀ «لا يعرف شيءٌ شيئاً إلّا بما هو فيه منه». 3 – بيان ميزان معرفت افراد نسبت به صفات پروردگار متعال بر اساس ميزان تحقق آنها در وجود ايشان مي‌باشد. 4 – استفاده همۀ امور خارق العاده و غير آن به اراده و مشيت پروردگار متعال مي‌باشد. 5 – ابتلاءات و مصائب وارده بر افراد موجب رشد و كمال ايشان مي‌شود.