سال 1419 - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/09/03

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 – توضيحي در ارتباط با سريع‌الاجابة بودن پروردگار متعال. 2 – ابتعاد و فاصله گرفتن افراد از عالم ماده مستلزم قرب و نزديكي ايشان به عوالم مجرده و معنا مي‌شود. 3 – هر فردي از دريچۀ فكر و ديدگاه خود، پروردگار متعال را مي‌خواند و طلب مي‌كند. 4 – سرعت ارتباط انسان با مقام ربوبي در تصوّر نمي‌گنجد.