مهر تابان - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (42ـ62)