کتاب صوتی رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه4

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش اوّل از فصل چهارم : سیر در منازل چهل‌گانه عالم خلوص از صفحه‌ ‌(69ـ90)