مهر تابان - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (62ـ79)