مهر تابناک - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتزندگینامه ـ اساتید از صفحه‌ (43ـ67)