مهر تابناک - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتمرحوم قاضی از منظر بزرگان از صفحه‌ (113ـ133)