مهر تابناک - جلسه15

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمواعظ و دیدگاه‌ها بخش دوّم از صفحه‌ (297ـ314)