معاد شناسی ج4 - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس بیست و چهارم: كسانى كه در اثر نفخ صور نمى‌میرند مُخلَصین هستند از صفحه (207-238)