مهر تابناک - جلسه16

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتاشعار ـ ارتحال، وصیّتنامه از صفحه‌ (315ـ340)