کتاب صوتی روح مجرد - جلسه8

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش چهارمین: سفر سوّم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٥ هجریه قمریه‌ از صفحه (119 ـ 134)