رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتمقدمه (20ـ32)