رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمقدمه (20ـ32)