رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش اوّل از فصل چهارم : سیر در منازل چهل‌گانه عالم خلوص از صفحه‌ ‌(90ـ110)