کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج4 - جلسه24

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (479 ـ 502)