سال 1422 - جلسه8

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/09/24

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 علت عدم تعلیم ائمه علیهم السلام علوم و تكنولوژي امروزی را به اصحاب و یاران خود. 2 خطرناک بودن سلطه غیر عقلاء وحکما بر تکنولوژی 3 آيا مخترعين و مكتشفينِ بواسطه اختراعات خود بمانند اديسون نزد خدا مأجورند. 4 تكلّم شيطان با يكي از انبياء در بيان علّت رانده شدن او از درگاه الهي. 5 عدم تراوش خير و خوبی از مجسمه فساد، شیطان .