ابو‌حمزه ثمالی

سال 1422 (تعداد جلسات: 8)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/09/01

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد أغاثة و أنّ في اللَهف... أيدي المستأثرين 1 تفسير اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: و اَبواب الدعاء اليك للصارخين مفتوحة. 2 همۀ گرفتاري‌هاي افراد از عدم ادراك صحيح ايشان از سلسلۀ علل و اسباب مي‌باشد 3 مطالعه كردن در هنگام غروب منجر به آسيب رسيدن به چشم مي‌شود. 4 بيان قضيه عجيب ملاقات حضرت موسي و حضرت خضر عليهما السلام و سرّ اعتراض‌هاي حضرت موسي عليه السلام.

تاریخ سخنرانی 1422/09/02

توضیحاتفقره دعاء: و أبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة، و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة... 1 تفسير اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: و اَعلم أنّك للرّاجي بموضع اجابة. 2 لزوم دقت و توجّه افراد در ادراك حقيقت معناي رجاء. 3 سؤال فردي از مرحوم علامه طباطبائي در ارتباط با شرائط مرجع تقليد و پاسخ مرحوم علامه به او. 4 عنايت و توجّه خاصّ مرحوم علامه طهراني نسبت به تربيت شاگردان خود. 5 رجاء به پروردگار متعال بدون انجام عمل صالح معنا ندارد.

تاریخ سخنرانی 1422/09/03

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة... 1 بيان تفاوت افراد در ميزان رجاء ايشان به پروردگار متعال و ذكر حكايتي از مولانا در اين ارتباط. 2 كيفيت عملكرد اولياء الهي مطابق با ارادۀ و مشيّت پروردگار متعال و منطبق بر قضا و قدر او مي‌باشد. 3 ذكر حكايتي در ارتباط با طبابت مرحوم انصاري. 4 فرمايش مرحوم آيت‌اللَه شيخ حسنعلي نخودكي در ارتباط با عدم آگاهي وي از مكتب عرفان. 5 ذكر حكايتي از مرحوم نخودكي مبني بر تصرف ايشان در غير از مجراي عادي اراده و مشيت پروردگار متعال.

تاریخ سخنرانی 1422/09/05

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 ميان حقيقت رجاء داشتن نسبت به يك امر و طلب آن ملازمت وجود دارد. 2 ديدگاه غير صحيح افراد و جوّ نامناسب نجف اشرف نسبت به مكتب عرفان و اولياء الهي. 3 تأثير صبر و تحمّل بر مصائب و ابتلاءات در تكامل افراد. 4 تحمّل مصائب طاقت ‌فرسا و ابتلاءات فراوان توسط اميرالمؤمنين عليه السلام. 5 ذكر حكايتي در ارتباط با ملاقات يكي از اهل مكاشفه با مرحوم قاضي در تابستان. 6 توضيحي در ارتباط با معناي فرمايش پيامبر اكرم صلوات اللَه عليه: اَفضل اعمال اُمتي انتظار الفرج.

تاریخ سخنرانی 1422/09/06

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 توضيحي در ارتباط با فرمايش امام سجاد عليه السلام در اين فقره شريفه: و اَعلم اَنك للرّاجي بموضع اجابة و... 2 فرمايش آيت اللَه سيد ابراهيم خسروشاهي در تحسين مرحوم علامه طهراني. 3 فرمايش مرحوم علامه طهراني در ارتباط با تغيير مسير زندگي ايشان پس از شنيدن سخنان اخلاقي مرحوم آيت اللَه شيخ عباس طهراني.

تاریخ سخنرانی 1422/09/11

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 طرح سوال دربارۀ حقيقت رجاء، و اینکه مرجُوّ انسان كيست؟ و آيا رجاء از امور دنيوي است يا اخروي؟ 2 دنيا يعني تعلّقات و آنچه كه نفس توجّه تام به او دارد و جنبۀ باطن و معنا را در آن توجه ملاحظه نمی كند. 3 بروزحالت ترديد و شک نسبت به استاد و مسیر براي سالك سمّ مهلك می باشد. 4 کیفیت و آداب دعا و درخواست از پروردگار

تاریخ سخنرانی 1422/09/14

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 به اجابت نرسیدن خواستهای غیر حکیمانه انسان از پروردگار متعال 2 امام سجاد عليه السلام می فرمایند: كسي كه به شطرنج نگاه كند و يزيد را لعنت نكند از شيعيان ما نيست. 3 توجه انسان در زیارت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام می بایست به ذوات مقدسه ایشان باشد نه اشخاص دیگر 4 دیدگاه انسان در قضايای عاشورا می بایست به جانبازي سيدالشهداء عليه السلام و اصحابش منعطف باشد نه به عمر سعد و شمر.

تاریخ سخنرانی 1422/09/24

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 علت عدم تعلیم ائمه علیهم السلام علوم و تكنولوژي امروزی را به اصحاب و یاران خود. 2 خطرناک بودن سلطه غیر عقلاء وحکما بر تکنولوژی 3 آيا مخترعين و مكتشفينِ بواسطه اختراعات خود بمانند اديسون نزد خدا مأجورند. 4 تكلّم شيطان با يكي از انبياء در بيان علّت رانده شدن او از درگاه الهي. 5 عدم تراوش خير و خوبی از مجسمه فساد، شیطان .