سال 1423 - جلسه5

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/07

توضیحاتفقره دعاء: و أن في اللَهف إلي جودك و الرضا بقضائك عوضاً من منع الباخلين و... المستأثرين. 1 لزوم تحفّظ و مراقبت افراد نسبت به صدق وصفای نیت خود در ارتباط و مواجه با افراد. 2 قطع ارتباط مرحوم علامه طهراني رضوان اللَه عليه با افرادی که دارای معاملات ربوی بودند. 3 عدم رعایت حجاب اسلامی توسط زنان ایرانی در اماکن متبرکه. 4 فرمایش مرحوم علامه طهرانی در ارتباط با اینکه چرا پروردگار متعال به برخی از افراد گشایش و رفاه در زندگی را عطا می کند.