سال 1423 - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/06

توضیحاتفقره دعاء: و أن في اللَهف إلي جودك و الرضا بقضائك عوضاً من منع الباخلين و... المستأثرين. 1 رجوع به سمت پروردگار متعال وتقاضای از جود او باید همراه با حالت انکسار وانابه فرد باشد . 2 بیان معنای انابه وانکسار در پیشگاه پروردگار متعال وتصور نادرست افراد از آن. 3 علامت قبولي زيارت در افراد وجود حالت بکاء وگریه در ایشان نمی باشد. 4 بیان خصوصیات روحی امیرالمؤمنین علیه السلام و مقایسۀ آن با خصوصیات پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم.