سال 1423 - جلسه14

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/21

توضیحاتفقره دعاء: و قد قصدت إليك بطلبتي... بل لثقتي بكرمك و سكوني إلي صدق 1 سالک راه الهی واقعاً وحقیقتاً تسلیم اراده ومشیت پروردگار متعال می باشد. 2 زندگی انسانها در دنیا همواره توأم با خوشی وتلخی و گشایش وضیق می باشد. 3 سرور برخی از افراد در مجلس ترحیم علامه طهرانی 4 آنچه وظیفه سالک راه الهی می باشد عمل بر اساس تکالیف الهی و مشاهدۀ مصائب ومشکلات عالم دنیا در راستای تکامل وجودی خویش می باشد. 5 تحمّل مشکلات وسختی های طاقت فرسا توسط اولیاءالهی