انوار الملکوت ج1 - جلسه7

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتنور ملکوت نماز مجلس مجلس اوّل: نماز وسیله‌ای برای محو قلب و حقیقت خود در عظمت حضرت حقّ از صفحه (96-112)