رساله نکاحیه - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمعرفی کتاب رساله نکاحیه (کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین)