رساله بدیعه - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله بدیعه - مقدمه