معاد شناسی ج7 - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس چهل و ششم: شهادت ملائكه بر انسان در روز قیامت‌ از صفحه (155-182)