وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس اوّل: لزوم تشكیل حكومت اسلام و تهیه مقدّمات آن‌