کتاب صوتی

کتاب صوتی وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام (تعداد فایل ها: 10)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعۀ‌ مطالب‌ اين‌ كتاب‌ كه‌ بر اساس‌ حقائق‌ تاريخي‌ است‌ بصورت‌ شش‌ درس‌ ، از منشآت‌ حضرت‌ علاّمه‌ طهراني‌ قدّس‌ سرّه‌ براي‌ فضلاء از طلاّب‌ مشهد مقدّس‌ بوده‌ و توسّط‌ يكي‌ از فضلاء تنظيم‌ وگردآوري‌ شده‌ است‌. مجموعۀ این كتاب ذكر حقايقي از تاريخ معاصر و فعاليت علماء براي محو كفر و اقامه حكومت اسلام است. بعضي از عناوين اين کتاب عبارت است از: انديشه اسلام است كه مي‌تواند جامعه را اصلاح كند. انديشه اسلام منطبق با حقايق جهان هستي است. فقط ذهن و قلب متصل به ملكوت مي‌تواند اسلام را درست بفهمد و اجرا كند. برخي از پيشنهادات اجرائي علّامه مؤلف قدس سره براي پيكره جامعه و حكومت، در ابتداي انقلاب: وجوب اقامه نماز جمعه، ايجاد نيروي مقاومت ملي. احياء جهاد و تعليمات نظامي عمومي. لزوم ازدواج در سن بلوغ. تصحيح الگوي حجاب. تغيير ساعت بر اساس غروب آفتاب. تغيير تاريخ شمسي به قمري. تغيير لباس فرم نظاميان براساس الگوي اسلام. منع استعمال دخانيات. رايگان كردن تحصيل و امور پزشكي. استخدام استاد از خارج بجاي اعزام محصل. اعلان اول هر ماه در هر شهر. اعلان اذان در اوقات پنجگانه. ترغيب به مهرالسّنه در ازدواج. ايجاد كارخانجات مورد نياز هر شهر در همان شهر. برداشتن احتياطات از رساله‌هاي عمليه و قطعي كردن فتاوي. ممنوعيت گدائي و...

توضیحاتمعرفی کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - مقدمه

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس اوّل: لزوم تشكیل حكومت اسلام و تهیه مقدّمات آن‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس دوّم: روابط أكید مؤلّف با آیة اللَه خمینى در لزوم تشكیل دولت اسلام‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس سوّم: زندانى كردن آیة اللَه خمینى و فعّالیت شدید مؤلّف در استخلاص از اعدام‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس چهارم: امضاى كاپیتولاسیون در مجلسین براى مصونیت مشاورین نظامى آمریكا و سخنرانى شدید آیة اللَه خمینى‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس پنجم: نامه مؤلّف به آیة اللَه خمینى درباره پیش نویس قانون اساسى و تدوین رساله بدیعه در وزان زن در اجتماع، و وجوب بیعت با حاكم شرع، و نفوذ أحكام وى در مجتمع‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس ششم: عدم جواز تقلید بر مجتهد و لزوم اجراى حكم حاكم شرع مطاع در تمام زمینه‌هاى اجتماع عالم اسلام‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - نامه حضرت آیة اللَه سید محمّد حسین طهرانى بحضرت آیة اللَه العظمى امام خمینى مدّ ظلّه راجع به پیش نویس قانون اساسى‌

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - کمیته