وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس ششم: عدم جواز تقلید بر مجتهد و لزوم اجراى حكم حاكم شرع مطاع در تمام زمینه‌هاى اجتماع عالم اسلام‌