وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام - جلسه7

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس پنجم: نامه مؤلّف به آیة اللَه خمینى درباره پیش نویس قانون اساسى و تدوین رساله بدیعه در وزان زن در اجتماع، و وجوب بیعت با حاكم شرع، و نفوذ أحكام وى در مجتمع‌