حیات جاوید : شرحی اجمالی بر وصیت نامه امیر المومنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام در حاضرین - جلسه2

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/03/18

توضیحاتحیات جاوید - مقدمه - صفحه (15 ـ 32)