حیات جاوید : شرحی اجمالی بر وصیت نامه امیر المومنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام در حاضرین - جلسه6

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (79 ـ 97)