اسرار ملکوت ج1 - جلسه17

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس هشتم: تلقّی مسلمین صدر اسلام از خلافت و و صایت؛و جدایی دین از سیاست - صفحه (289 ـ 308)